Pomiary i serwis


W naszej firmie pracują wykwalifikowani specjaliści. Posiadamy także własne urządzenia pomiarowe.
Realizujemy pomiary w trybie normalnym jak i awaryjnym, a każdy pomiar jest zakończony protokołem. Gwarantujemy profesjonalizm i wysoką jakość naszych usług.

 

Badania i pomiary:

 • lokalizacja przebiegu tras kabli i rurociągów

 • lokalizacja uszkodzeń kabli

 • pomiary urządzeń i aparatów elektrycznych
 • pomiary urządzeń elektroenergetycznych
 • pomiary linii kablowych, maszyn elektrycznych, sprzętu BHP
 • przeglądy okresowe stacji transformatorowych
 • przeglądy okresowe transformatorów
 • przeglądy okresowe rozdzielnic średniego napięcia
 • przeglądy okresowe rozdzielnic niskiego napięcia
 • pomiary okresowe
 • pomiary roczne
 • pomiary pięcioletnie
 • przeglądy złącz kablowych SN, oraz nN
 • Pomiary lokalizacji uszkodzeń, prób napięciowych i diagnostyki kabli wysokiego, średniego, oraz niskiego napięcia
 • Pomiary elektryczne
 • Przeglądy instalacji elektrycznej
 • pomiary instalacji odgromowej
 • przeglądy instalacji odgromowej
 • pomiary uziemienia
 • pomiary ochronne
 • pomiary elektronarzędzi
 • przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • pomiary skuteczności zerowania
 • pomiary rezystancji izolacji
 • badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia świetlenia
 • przegląd i pomiary oświetlenia awaryjnego
 • przegląd i pomiar oświetlenia ewakuacyjnego
 • Serwis instalacji elektroenergetycznych
 • Usuwanie awarii elektrycznych
 • Usuwanie awarii energetycznych
 • Serwis instalacji elektrycznych
 • Serwis urządzeń elektroenergetycznych
 • Serwis urządzeń elektrycznych
 • przeglądy szyn wyrównawczych
 • ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych i odgromowych oględziny
 • protokoły z pomiarów

 

Klucz i śrubokręt


Budowa instalacji i sieci elektrycznych – Jamp, Wrocław